روز آنلاین - RoozOnline.net

حجاب اسلامی و ستمگری  دینی


دکتر جلال ایجادی


جنبش های برابری طلبانه زنان مجموعه ای از حرکت های اجتماعی و اندیشه های فلسفی است که با هدف تعریف و ترویج برابری (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی) بین زنان و مردان برای کسب حقوق واقعی در جامعه، مدنی و خصوصی، انجام می گیرد. هدف چنین جنبشی از بین بردن تبعیض ها علیه زنان و نابرابری های زنان و مردان در زمینه های مختلف است. این جنبش تا کنون شمار زیادی از تحلیل های جامعه شناختی و فلسفی ایجاد کرده است و پروژه آن مبارزه علیه فرهنگ مردسالاری، سنت های کهنه اجتماعی، ایدئولوژی های دینی و برابری حقوقی و واقعی می باشد.


حقوق زنان در غرب و سیاهی در ایران


در این جنبش های برابری طلبانه پیوسته سلطه و ایدئولوژی مردان به چالش کشیده شده اند. ولی روشن است که مردان و زنان در درون یک تاریخ و در یک ساختار بوده و بناگزیر در این مجموعه ساختاری فرهنگ پدرسالاری و فرهنگ دینی شکل گرفته و همه جا حاضر است و افراد متاثر از آنند. در فرهنگ مسلط موجود جنسیت گرایی بنفع مردان توسعه یافت و موضع ممتاز برای چیرگی مردان فراهم گشت.


ادامه مطلب را اینجا بخوانید.