روز آنلاین - RoozOnline.net

جلال سرفراز: دنبالِ دوتا نون

دنبال دو سه تا نونِ سنگکم به قیمتِ دیروز
فردا هم خدا بزرگ!
به بهشتِ زهرا دعوتم تو مهمونیِ کشته‌های امروز
اعدامی ها تو راهن
امشب شب هفتِ این یکی می‌گفتن دانشجو بوده
فردا شبِ چهل اون یکی می‌گن روسری شو برداشته بوده
هر روز هر شب
هر شب هر روز … از این گورستون به اون گورستون
یه نون و ساچمه‌یی می‌رسه جای شکرش باقی!
دو سه تا تو سرِ خودم می‌زنم دو سه تا تو سرِ بچه‌ها
چه می‌دونم
یه جوری شبُ صُب می‌کنم صبحُ شب تو این هوایِ آلوده
آقامون هنوز تو زندونه واسۀ یه چندرغاز
دخترم تو میدونه
چی بش بگم بچۀ این دورونه دیگه مگه نه؟
آزادی همینه بابا
جای همه تون خالی یه زیرِ سایۀ نداشتۀ آقا

 

۲۳ دسامبر ۲۰۲۲