روز آنلاین - RoozOnline.net

جشن های ایرانی

در ایران قدیم هر ماه حداقل یک جشن و بطورمتوسط دو جشن برگزار می شده است.

فروردین:
۱ فروردین جشن نوروز، جشن سال نو
۲ فروردین عيدنوروز
۳ فروردین عيدنوروز
۴ فروردین عيدنوروز
۶ فروردین روز اميد،روزشادباش نويسي
۱۰ فروردین جشن آبانگاه
۱۳ فروردین جشن سيزده بدر
۱۷ فروردین سروش روز، جشن سروشگان
۱۹ فروردین فروردين روز، جشن فروردينگان

اردیبهشت:
۱۰ اردیبهشت جشن چهلم نوروز
۱۵ اردیبهشت جشن ميانه بهار/جشن بهاربد

خرداد:
۶ خرداد خرداد روز،جشن خردادگان
۱۳ خرداد تير روز،جشن تيرگان

تیر:
۱ تیر جشن آب پاشونك،جشن آغاز تابستان
۱۵ تیر جشن خام خواري

مرداد:
۷ مرداد مرداد روز،جشن مردادگان
۱۰ مرداد جشن چله تابستان

شهریور:
۴ شهریور زادروز داراب (كوروش)
۴ شهریور شهريور روز،جشن شهريورگان

مهر:
۱۶ مهر مهر روز،جشن مهرگان
۲۱ مهر جشن پيروزي كاوه و فريدون

آبان:
۱۰ آبان آبان روز، جشن آبانگان
۱۵ آبان جشن ميانه پاييز

آذر:
۱ آذر آذر جشن
۹ آذر آذر روز، جشن آذرگان
۳۰ آذر جشن شب يلدا

دی:
۱ دی روز میلاد خورشید؛ جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان
۸ دی دی به آذر روز، دومین جشن دیگان
۱۵ دی دی به مهر روز، سومین جشن دیگان
۲۳ دی دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان

بهمن:
۲ بهمن بهمن روز، جشن بهمنگان
۵ بهمن جشن نوسره
۱۵ بهمن جشن ميانه زمستان
۲۹ بهمن جشن سپندارمذگان، روز عشق

اسفند:
۵ اسفند جشن اسفندگان