روز آنلاین - RoozOnline.net

تعرض جنسی به خبرنگار

دینا قالیباف

دیروز در اتاق پلیس ایستگاه مترو صادقیه وقتی اصرار داشتم تا مالیات پرداخت میکنم حق استفاده از مترو دارم، با خشونت منو به اتاقی بردن و شوکر بهم زدن. تمام مدت دستمو با دست‌بند بسته بودن و یکی از مأمورا به من تعرض جنسی کرد.

برای اینکه کیف‌پولم رو بگیرم انگشت شستم رو فشار دادن و به سختی میتونم تکونش بدم.،علی‌رغم اینکه روسری سر کردم، مجبورم کردن تا شالِ کوردیم رو دربیارم تا از همه زوایا ازم عکس بگیرن. ‏با دستای دست‌بند زده مأمور پلیس درحالی که مدام ژینا و زنان رو به سخره می‌گرفت و با زننده‌ترین ادبیات صحبت می‌کرد، اومد و دستشو کشید رو صورتم که دست‌هام بسته بود و شروع کرد صورتمو ناز کردن.

وقتی اصرار داشتم تا مالیات پرداخت میکنم حق استفاده از مترو دارم، با خشونت منو به اتاقی بردن و شوکر بهم زدن. تمام مدت دستمو با دست‌بند بسته بودن و یکی از مأمورا به من تعرض جنسی کرد.
برای اینکه کیف‌پولم رو بگیرم انگشت شستم رو فشار دادن و به سختی میتونم تکونش بدم.،علی‌رغم اینکه روسری سر کردم، مجبورم کردن تا شالِ کوردیم رو دربیارم تا از همه زوایا ازم عکس بگیرن. ‏با دستای دست‌بند زده مأمور پلیس درحالی که مدام ژینا و زنان رو به سخره می‌گرفت و با زننده‌ترین ادبیات صحبت می‌کرد، اومد و دستشو کشید رو صورتم که دست‌هام بسته بود و شروع کرد صورتمو ناز کردن.