روز آنلاین - RoozOnline.net

بلا حدید: داستان ویران‌گر

bella hadidاین داستان شوکه کننده و ویران‌گر زن جوان بیست و دو ساله‌ای است که توسط پلیس دستگیر شد. او بخاطر اینکه حجابش «نامناسب بود»‌ کتک خورد و کشته شد. مهسا امینی توسط پلیس امنیت اخلاقی دستگیر شد تا در مورد حجاب آموزش ببیند. اما هرگز زنده به خانه باز نگشت.