روز آنلاین - RoozOnline.net

بدرود ای زیبای خفته!

بدرود «فخری نیکزاد» … بدرودای زیبای خفته …. .


شنیدن برنامه گل ھا با صدای مخملین او لطف دیگری داشت. حتا بیشتر از زمانی که مجری دلنشین و توانای رادیو تلویزیون ملی ایران بود. . وقتی صدا و چھره او در سال ١٣۴۶ در سن ٢۶ سالگی برای اولین بار از تلویزیون ایران پخش شد …کسی گمان نمی کرد صدایی متولد شده که بخش جاودانه برنامه گل ھا ھم بشود. . او در مجری گری ھم توانا بود… در دو برنامه «شھر آفتاب» و «ھفت شھر عشق» نماد زن مقتدر، مستقل، و ھم زمان لطیف، زیبا و دوست داشتنی بود. . او ترکیبی از این دو جھان بود. صدای آبشار گونه اش مخاطب را به سایه‌سار شعر و موسیقی و دیگر گوشه‌ھای دنج فرھنگ و ادبیات می برد.


ھم «گل ھا» با رفتن او یکی دیگر از ذخایر جاودان فرھنگی اش را از دست داد، ھم جامعه تھی از اندیشه و ھنر امروز…

ایران دوبار او را از دست داد، بار اول زمانی بود که مجبور به مھاجرتش کردند، (١٣۶٢) و بار دوم چھل سال بعد (١۴٠٢)…

و بی دلیل نیست که شعار اصلی و محوری جنبش نوین اعتراضی، مدنی ایران، «زن، زندگی، آزادی» است.

یادش گرامی….آثارش ماندگار…

١٣٢٠ تھران – ١۴٠٢ لندن