روز آنلاین - RoozOnline.net

ایران و مسئله ی اسرائیل!

م.سحر


درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد


بارها گفته ام و بار دگر می گویم : ما به عنوان ایرانی مرز مشترکی با اسرائیل نداریم و دشمنی تاریخی و سیاسی با آنها نداشته ایم آنها هرگز منافع ملی ایرانیان را به خطر نینداخته اند .


روسیه و اعراب بیش از اسرائیل با ما دشمنی تاریخی داشته و دارند امانباید بکوشیم که حتی با آنها هم روابط دوستانه و همسایگی معقول و همراه با آرامش وصلح مان را خدشه دار کنیم .


دعوای ایدئولوژیک وسیاسی و مرزی عرب ها با اسرائیل دعوای ما ایرانیان نیست.


ما هم می توانیم به عنوان فرد انسانی و به عنوان شهروند ایرانی با فلسطینی هایی که مورد ظلم قرار گرفته اند ابراز همدردی و همبستگی داشته باشیم.


اما هیچ حکومتی در ایران حق ندارد بنام ایران و ایرانی در جدال و تعارضی مداخله کند که از آن ایرانیان نیست.


ملا ها ی حاکم به دلایل ایدئولوژیک و به اصطلاح دینی (که البته پشتش آزمندی و قدرت خواهی نهفته ) قصد دارند به جای اعراب ، جنگ الله و یهوه را به خرج ملت ایران راه بیندازند .


جدال و نزاع پی درپی سیاسی و تبلیغاتی با اسرائیل که می تواند به جنگ نظامی هم تبدیل شود ، مطلقا به منافع عالی ایرانیان مربوط نمی شود .


چنین نزاعی هرگز با منافع تاریخی و منافع ملت ایران سازگار نبوده و نیست.


هرکه دوست دارد همراه با فلسطینی ها به جنگ اسرائیل برود یا به هر شکل با مردم فلسطین ابراز همبستگی کند ، به خودش مربوط است .


شهروندان مجازند هر اعتقادی داشته باشند و به عنوان فرد به اعتقادات خود عمل کنند، اما حکومت ها حق ندارند افکار مالیخولیایی و هوسبازی های عقیدتی و فکری شان را به مردم یک کشور تحمیل کنند و از کیسه ملت خرج ماجرا جویی های فکری و اعتقادی خود کنند.


ما ایرانیان با مردم اسرائیل هیچگونه دشمنی نداریم اگرچه خیلی ها مان به حق مثل خیلی از مردم خود اسرائیل با افراطیون و سیاست های ظالمانه حکومت های اسرائیل برضد مردم بومی آن سامان مخالف و منزجر باشیم.


اعتراض به ظلم حق همه است اما جنگ ایدئولوژیک و نزاع تبلیغاتی که مقدمه درگیری های ویرانگر و خانمان برانداز نظامی هستند ، به نام یک ملت که نه سر پیاز است و نه ته پیاز یک جنایت و خیانت بزرگ است که  چهل سال است ملاها مرتکب آن می شوند .


آنها کاسه داغ تر ازآش شده اند و درحالیکه خود عرب ها که مدعیان اصلی نزاع هستند سپر انداخته اند و هرکدام کلاه خودشان را چسبیده اند ، در چنین روزگاری آخوند از جان ایرانیان و ثروت و هستی ملت ایران برای اعتقادات پوچ خود مایه می گذارد و سرنوشت ملت ایران را به مخاطره می اندازد و دار و ندار ملتی را که بیش از نیمی از آن زیر خط فقرند و بسیاری کارتن خواب و کلیه فروشند خرج مسئله فلسطین و حزب الله لبنان می کند و با آفریدن درد سرهای بزرگ اتمی ملت ایران را به سوی خطر نابودی سوق می دهد و بدین گونه در برابر اسرائیل صف آرایی تبلیغاتی و حتی نظامی می کند و ملت ایران را پشت سنگر ی می فرستد که قطعا به قتل و کشتار و غارت هرچه بیشتر ملت ایران منجر خواهد شد.


دعوای آخوند ها با اسرائیل دعوای ایرانیان نیست.


فروچکیدن حتی یک قطره خون در چنین نزاعی از طرف مردم ایران یک خیانت و جنایت بزرگ ست که ملاهای حاکم مسبب آنند.


ایران مشکلات بسیاربزرگتری برای رسیدگی و حل کردن دارد. موضوع فلسطین و حزب الله لبنان در ردۀ هزارم مشکلات ایرانیان هم نیست . زیرا این مسائل هرگز مشکل اساسی ایرانیان نبوده و با منافع عالی و ملی و تاریخی مردم ما مرتبط نیستند.


…………………………


این مطلب در تاریخ   20.9.2015 نوشته ودر همین فیسبوک درج شده بودیه است اما از آنجا که همچنان مسئله روز است آنرا  دوباره درج می کنم .