روز آنلاین - RoozOnline.net

«امروز» و «دیروزِ» ایران!

علی میر سپاسی


جنبش های اجتماعی برای کسب مقبولیت و اعتماد نزد جامعه باید دو تصویر در ظاهر متناقض از خود در معرض قضاوت عموم قرار دهند؛ یعنی هم باید ثابت کنند که آغازی نو و امیدی تازه را نوید میدهند و هم درعین حال باید نشان دهند برآیند آرمانها، تاریخ و فرهنگ، و فضیلت های گذشته ی آن مرز و بوم اند. شاید سرخوردگی عمیق بخش های وسیعی از مردم یران از حکومت جمهوری اسالمی و این حقیقت تلخ که چهار دهه بعد از انقلاب سال ۵۷ روزگار ایرانیان همچنان در سختی می گذرد سبب شده باشد …


منبع: سپهر اندیشه ـ نشریه ِی علوم انسانی و اجتماعی ــ شماره ِی سوم و چهارم ، اسفند ۱۴۰۱ 

sepehrandisheh_journal_-Ali-Mirsepasi-0304