روز آنلاین - RoozOnline.net

از ایران نگهبانی کنیم


گیتی پور فاضل


گیتی پورفاضل فعال مدنی، وکیل و زندانی سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای نوشت:
ایران یکی از کهن‌ترین کشورهای جهان است، … این سرزمین …خاری در چشم برخی است که چندان زمانی از بودنشان نمی‌گذرد و برای خویش تاریخ می‌سازند و به زبان پارسی که دارای غنایی گسترده است رشک می‌ورزند، ….
سالهای سختی را می‌گذرانیم؛ …ما باید هشیار باشیم تا جدایی‌خواهان که سر در آبشخور بیگانه دارند نا توان از پیروز[ی] باشند؛ از همه بدتر آنانی هستند که با وعده پول و مقام گول می‌خورند و فریفته می‌شوند.

… بایسته است مرده‌ریگ (باقیمانده، میراث) نیاکان ما برایمان از چنان ارزشی بالا برخوردار باشد که با جان خویش از ان پاسداری کنیم.

زبان پارسی که در پیوند با زبان‌ها سغدی و اوستایی و پهلوی باستان و میانه است، بنیاد همه زبان‌های اروپایی است و هرواژه اگر ریشه‌یابی گردد به زبان مادری ما می‌رسد. بیایید یکدلانه از این سرزمین با همه پیوندهایش نگهداری و نگهبانی کنیم.